Бандени внедри енергоспестяващи устройства Revcon
(08.03.2016, 01:14:57)


Фирма Бандени успешно внедри енергоспестяващи устройства Revcon за намаляване загубите на енергия от производство с бързо възвръщане на инвестицията за срок от малко над година и половина.
 
По време на генераторен режим на управление, обикновено излишната енергия се „гаси“ в спирачни резистори и се отделя под формата на топлина, или като загуби в околното пространство. Тъй като тази енергия не се оползотворява по никакъв начин, съоръженията като цяло стават неефективни. След обследване на режима на работа на конкретните съоръжения се оказа, че съществува сериозен потенциал за спестяване на електроенергия чрез внедряване на енергоспестяващи устройства Revcon.
 
Детайлно измерване на режимите на работа с осцилоскоп показва, че средната стойност на енерията, която се връща при генераторен режим, е в порядъка от 7.5kW. При съоръжения с повторяемост на циклите, тази енергия може да бъде овладяна и върната в захранващата мрежа чрез устройствата за спестяване Revcon. Задълбоченият анализ, оформен в доклад, показа ясно, че инвестицията на клиента ще се възвърне в рамките на една година и седем месеца, което се възприе като добра инициатива за намаляване на разходите за производство и беше обезпечено чрез финансиране.
 

По време на генераторен режим, чрез отделяне на енергията в спирачен резистор, напрежението на междинния кръг (кондензаторите) на честотния преобразувател се покачва до около 800VDC, а в двигателен режим това напрежение е от порядъка на 540VDC. В резултат на тази повтаряща се неравномерност се получава бързо износване на електролитните кондензатори и съответно скъсяване живота на честотния преобразувател. При работа с устройствата Revcon и в двата режима на работанапрежението на междинния кръг на честотния регулатор остава постоянно, което гарантира удължаване живота на кондензаторите и като цяло на честотния преобразувател.

При интегриране на решенията за намаляване загубите на енергия Revcon ползите за клиента са сериозни:

 - Спестяване на енергия и бързо възвръщане на инвестицията при запазване на капацитета на производството;

 - Намаляване на въглеродните емисии CO2;

 - Висока ефективност на върнатата енергия от 98.5%, без собствени загуби;

 - Ниски нива на хармоници в границите на общоприетите норми;

 - Намаляване на общите загуби и гарантиране на непрекъсваемост на производството;

 - Още по-кратки срокове на възвръщане на инвестицията при увеличаване на цената на електроенергията;

 - Удължаване живота на честотните преобразуватели и др.


Фирма Бандени ООД, като представител за българския пазар на Revcon, предоставя на своите клиенти консултации по време на избор, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционен и извънгаранционен сервиз.