По-добър микроклимат и по-ниски разходи за климатизация на МОЛ Варна с честотни регулатори Danfoss
(29.11.2016, 22:56:26)


Специализираните честотни регулатори за управление на вентилатори VLT HVAC Drive на Danfoss осигуряват спестяване на електроенергия и кратки срокове за възвръщане на инвестицията. След като такива бяха въведени в експлоатация на климатични камери в МОЛ Варна и направени замервания на консумираната електроенергия, се оказа, че разходите са намалени с 60% спрямо режима на работа без честотно регулиране на вентилаторите. Освен ползите от намаляване на експлоатационните разходи и краткия срок на възвръщане на инвестицията, допълнително беше подобрен комфортът на наемателите и посетителите на търговските площи.

За избора на подходящите честотни регулатори

При избора на честотни задвижвания за реновиране и модернизация на климатични камери е изключително важно да бъдат съобразени няколко много важни аспекта. За получаване на максимален комфорт и подсилване на ефекта от икономия на електроенергия за инвеститора, честотните задвижвания трябва да бъдат специализирани за управление на вентилатори, с подходящ специализиран софтуер за спестяване на енергия и висок КПД (малки собствени загуби).

Друг критерии при проектирането е да се вземат предвид обстоятелствата при инсталиране на честотните регулатори, степента на защита, дължината на кабелите, филтрите за осигуряване на електромагнитна съвместимост и филтрите за подтискане на хармониците. Всички тези изисквания и критерии се покриват от специализираните честотни регулатори на Danfoss VLT HVAC Drive.

За модернизацията на климатичната инсталация в МОЛ Варна

След обстоен преглед на съществуващите кабелни връзки, трасета и табла, налични при инвеститора, беше изработен проект за модернизация на климатичните камери, чрез интегриране на честотните задвижвания VLT HVAC Drive към вентилаторите и вече съществуващата система на мониторинг и контрол в сградата. Честотните регулатори за големите климатични камери бяха монтирани в самите камери, като бяха подбрани с висока степен на защита на корпуса IP55, с вграден главен прекъсвач и всички филтри от най-висок клас. Панелите за управление бяха изнесени чрез специални комплекти за изнесен монтаж извън камерата за удобство при обслужване и наблюдение, без да има нужда да се спира самата камера.

Малките честотни регулатори бяха инсталирани в табло, което бе монтирано на подходящо място в близост до камерата. За изпълнение на всички стандарти за електромагнитна съвемстимост и осигуряване на надеждна работа на всички останали устройства, бяха използвани ширмовани кабели за връзка на честотните регулатори с електромоторите и за всички комуникационни кабели към системата на наблюдение и управление на МОЛ Варна


Предимства от направената инвестиция

Правилният избор на честотните регулатори и тяхното окомплектоване с най-високия клас филтри, в комбинация с ширмованите кабели и профеионалното окабеляване и интегриране в изградената система, гарантират на клиента сигурност, че е направена правилна инвестиция с всички последващи ползи за собствениците, в т.ч.:

  • - Подобряване на комфорта в сградата;

  • - Намаляване на разходите за климатизация и вентилация;

  • - Кратък срок за възвръщане на инвестицията – по-малко от 12 месеца;

  • - Намаляване на текущите разходи за поддръжка;

  • - Повишаване на ефективността и конкуретноспособността на сградата.